X
تبلیغات
مرغداری به روش ...

تشخیص تفریقی بیماری های طیور

در مقاله زیر، علامت های مشاهده شده در مرغ و کالبد آن را بررسی می کنیم و از نشان های آن، احتمالات علت و یا بیماری های ممکن را تشخیص می دهیم.مقاله زیر یکی از مقاله های کاربردی است که می تواند مورد استفاده هر مرغداری در هر فارم پرورشی قرار گیرد.
چاپ مقاله زیر رو به همه شما توصیه می کنیم. این مقاله در ماهنامه مهر ماه اطلاعات مرغداری سال 1390 چاپ خواهد شد.
همچنین مقاله زیر کاندید دریافت هدیه فصلی موسسه I.T.P گردیده است.


تاج وریش

تاج بی رنگ و چروکیده ( آلودگی انگلی – بیماری های مزمن – تغذیه بد )
تاج سفید و پوسته پوسته و پودری ( قارچ تریکوفیتون گالینه )
طاول و زگیل بروی تاج ( آبله )
زخم بروی تاج ( در اثر نوک زدن در جنگ خروس ها – کانی بالیسم )
وجود آماس و ضخیم شدن ریش ( وبا – یکطرفه حاد و دو طرفه مزمن )
ورم ادماتوزی ریش ( آنفلوآنزای فوق حاد و تماس با آهک )
تاج رنگ پریده ( معمولا در مرغ هایی که تازه به تخم آمده اند – خونریزی داخلی – کوکسیدیوز حاد )
تاج سیاه ( سرمازدگی – گرما زدگی –پاستورلوز- آنفلوآنزای فوق حاد )

پاها
پای رنگ پریده ( سوء تغذیه – کمبود ویتامین A – سن بالا )
پای بد شکل ( SCALY LEG در اثر جرب کنمیدوکوپتنس موتانس )
پای سیاه ( آنفلوآنزای فوق حاد )
پای کلفت شده ( استئو پتروزیس )
انحراف پا و خمیدگی ها ( پروزیس – ریکتز – SPALY LEG - FIELD RIKETS - واروس – والگوس )

چشم ها و سینوس ها
پوسته پوسته شدن پلک چشم ( کمبود اسید پانتوتنیک )
زخم در پلک چشم ( جنگ خروس ها )
کراتئوکونژیوکتیویت ( گاز آمونیاک )
پلاک ها بطانه ای در پشت پلک سوم ( کمبود ویتامین A )
کاتارکت و کدورت قرنیه ( بدنبال آنسفالو میلیت در زمان جوجگی )
قرنیه غیر یکنواخت یا عنبیه بی رنگ ( مارک چشمی )
تورم بافت اطراف چشم ( کوریزا – مایکوپلاسموز )
آماس سینوس ها و ترشحات بینی ( کوریزا – مایکو پلاسموز )

مفاصل
سینویت عفونی ویروسی ( رئو ویروس ها حاوی اگزودای کاهی رنگ )
کلی باسیلوزی
سالمونلایی ( عموما یکطرفه با ایجاد بافت فیبروزه در مفصل )
استافیلوکوکی ( محتویات مفصل سفت و چرکی و داغ )
مایکوپلاسمایی همراه آبسه سینه ای(حاد شیری ، مزمن کازئوزی زرد )
شبه سل
سینویت غیر عفونی نقرس
پروزیس
کمبود منگنز و نیاسین
ازدیاد کلسیم دان
کمبود ویتامین B12 و کولین و اسید پانتوتنیک
ازدیاد پروتئین گیاهی بدون وجود پروتئین حیوانی
پارگی وتر آشیل در مرغان تخمگذار و سنگین
تغییررنگ متمایل به سبزبا خونریزی درزیرجلدی با ورم بالای مفصل خرگوشی : پارگی زردپی بطنی

عضلات
کم رنگی عضلات ( خونریزی داخلی – انگل های خارجی یا داخلی )
صورتی بودن عضلات ( مسمومیت با منو کسید کربن )
ادم عمومی عضلات ( مسومیت با نمک – بی آبی )
آبسه سینه ای ( تورم مفصل عفونی – گامبورو )
خونریزی درعضلات(گامبورو– تورم ویروسی کبد– سندرم هموراژیک– کلی باسیلوز– ضربه – کمبود ویتامین K )
تومور ( مارک )
دانه های سفید در روی عضلات ( مایت زیر جلدی لامینو زیوتیس سیستیکاله )

کیسه های هوایی
کیسه های هوایی پر از چرکهای پنیری ( CRD )
کیسه های هوایی حاوی دانه های ریز ( آسپرژیلوزیس )
کیسه های هوایی کدر ( برونشیت عفونی – نیوکاسل )
کیسه های هوایی ضخیم شده ( عفونت های ثانویه باکتریایی )
دانه های ندول مانند در کیسه های هوایی ( مایت سیستودتیس نودوس )

کبد
بیرنگی کبد ( خونریزی داخلی و خارجی و آلودگی به انگلهای داخلی و خارجی )
کبد زرد چرب ( مسمومیت با سموم فسفره – دژنرسانس چربی )
کبد قرمز روشن ( اریترولکوز – مسمومیت با گاز منوکسید کربن )
رسوب اورات روی کبد( نقرس احشایی– زیادی صدف جیره – کم آبی – پروتئین بالا- کمبود VITA)
اگزودای فیبرینی بروی کبد( کلی باسیلوز )
بزرگ شدن زیاد از حد کبد ( لکوز لمفویید یا میلویید – مارک )
کبد بزرگ وپرخون و شکننده ( سپتی سمی - اسپیروکتوز – بیماری مرغان جوان )
نقاط خونریزی در لبه های کبد و دو رنگ شدن کبد ( مسمومیت ها )
نکروز نردبانی بروی کبد ( گامبورو )
نقاط نکروز کوچک متمایل به رنگ صفرا و شکننده بودن کبد ( اسبیروکتوز )
نقاط نکروزه خیلی کوچک بروی کبد ( وبا ) نکروز بزرگتر ( شبه سل )
کبد ترد و شکننده با دانه های خونریزی و نکروتیک ( تورم کبد ویبریونی )
نقاط نکروزه و ندول خیلی بزرگ بروی کبد ( سل و کلی گرانولوما )
آبسه بروی کبد ( بولوروم )
جراحات نکروزه دایره ای ( تورم روده و کبد عفونی سر سیاه )
لخته خون بروی کبد ( همانژیوما )
پارگی کبد ( ضربه چربی زیاد کبد )
فیبروز کبد و سیروز ( مایکوتوکسیکوز – مسمومیت های مزمن – عفونت های باکتریایی مزمن )‌

محوطه صفاقی
تورم موضعی صفاق ( بارگی سنگدان در اثر جسم خارجی - پیچ خوردگی روده – بدنبال کوکسیدیوز – اواخر کلی باسیلوز – شکستگی تخم – کانی بالیسم – وبا – سالمونلوز – تورم روده و کبد )
تورم صفاق در جوجه های جوان ( عفونت کیسه زرده – کلی باسیلوز – تورم کلیه یا نفریت )
لخته خونی در صفاق ( پارگی کبد و طحال – بد سکسینگ کردن جوجه ها )
وجود موارد زیاد مواد زرده ای در حفره بطنی ( پارگی فولیکول زرده – اسپیروکتوز – نیوکاسل – آنفلوآنزای فوق حاد – نفروز عمومی )

قلب و پرده قلب
وجود مایع در پرده قلب ( مسمومیت با نمک – تورم ویروسی کبدی – مسمومیت با جوش شیرین – سیروز کبدی – آنگارا )
مواد فیبرینی در پرده قلب ( کلی باسیلوز)
اورات در پرده قلب ( نقرس احشایی )
تحلیل قلب ( ضعف و آلودگی انگلی )
شل شدن و انبساط قلب ( سیروزکبد – مسمومیت با نمک )
نقاط خونریزی در عضلات قلب و چربی های اطراف ( نیوکاسل )
لکه های بزرگ خونریزی روی قلب ( وبای حاد – تورم ویروسی کبد – تیفوئید )
آبسه در عضله قلب ( پولوروم )
تورم عضله همراه درجات مختلف نکروز ( پولوروم مزمن – لیستریوز – بعضی حالات تیفوئید و سالمونلوز )
تومور در عضله فلب ( مارک و لکوز )

کیسه صفرا و کبد
پر و منبسط بودن کیسه صفرا در جوجه ها ( سرما خوردگی – مسافرت طولانی – غذا نخوردن – کمبود ویتامین A – تورم روده ها – پولوروم )
پر و منبسط بودن کیسه صفرا در بالغین ( تورم کبد ویبریونی – تیفویید )
مرمری شدن طحال ( اسپیروکتوز )
تورم و پرخونی طحال ( مسمومیت با فورازولیدون )
توموری شدن طحال ( لکوز و مارک )
وجود دانه های کازئوزی در طحال ( سل )
خونریزی و نقاط خونریزی در طحال ( نیوکاسل – آنفلوآنزای فوق حاد – سندرم خونریزی )
طحال به رنگ گیلاس ( تیفوئید )

پیش معده و سنگدان
بزرگ شدن پیش معده ( انسداد با پر و مواد بستر )
کلفت شدن جدار پیش معده ( مارک آلودگی های کرمی )
خونریزی در محل اتصال پیش معده به سنگدان ( اول و آخر و بروی غدد = نیوکاسل – مارک )
خونریزی در انتهای پیش معده ( گامبورو )
خونریزی بروی سطح پیش معده ( جسم خارجی – مسمومیت – سندرم خونریزی )
بزرگ شدن سنگدان ( انسداد )
تحلیل سنگدان ( تورم کلیه مزمن – بیماری میکروبی یا انگلی مزمن )
نکروز موضعی با تورم صفاق ناحیه ای ( پارگی در اثر جسم خارجی )
نقاط خونریزی روی دیواره و چربی های اطراف سنگدان ( نیوکاسل )
ضخیم شدن عضلات سنگدان ( پولورو مزمن )
نازک شدن عضلات سنگدان ( مارک و انباشتگی مزمن )

روده ها
روده های شل و وارفته ( کرم ها – کوکسیدیوز تحت حاد و مزمن )
نقاط خونریزی در روده ها ( سندرم خونریزی – نیوکاسل – مسمومیت ها – آنتریت نکروتیک – کوکسیدیوز )
دانه های کازئوزی در روده ها ( کلی گرانولوما – سل )
دانه های کوچک در روده ها ( عفونت های استافیلوکوکی – تنیا )
ورم در روده کور ( کوکسیدیوز – بیماری سر سیاه – سالمونلوز )
محتویات سفت ورقه ورقه همراه لکه های نکروزه ( سر سیاه – تورم روده و کبد عفونی )
وجود مواد پنیری در روده ( سالمونلوز و در جوجه های جوان پلوروم )
بزرگ شدن فولیکول های لمفاوی در روده کور ( تورم روده و عفونت های عمومی )

تخمدان و مجرای تخم و بیضه ها
استحاله و پرخونی شدید تخمدان ( نیوکاسل – تیفوئید – استرس های شدید – کمبود آب )
استحاله مزمن تخمدان ( تیفوئید – سالمونلوز )
توموری شدن تخمدان ( مارک – آدنو کارسینوما )
نقاط خونریزی در زرده همراه شکستگی تخم ( نیوکاسل – تیفوئید – وبا )
انسدادمجرای تخم با مواد سفید ضخیم کرمی ( ضربه – صدمه حین تعیین جنسیت )
بیرون زدگی مجرای تخم ( تخم مرغ های بزرگ در سنین پیری )
تورم بیضه ( بیماریهای تب دار – بدی تغذیه – کمبود ویتامین ها – ازدحام )

کلیه ها و بورس فابریسیوس
تورم کلیه ها و وجود اورات ( کمبود ویتامین A – بدی مدیریت )
تورم و بیرنگی متمایل به زرد با نقاط خونریزی در زیر کپسول ( سندرم کبد و کلیه چرب )
تورم و پر خونی کلیه ها ( بیماری های تب دار )
تورم ورنگ صورتی متمایل به خاکستری با انبساط لوله های اداری ( نفروز عمومی )
وجود اورات در سطح کلیه ( نقرس )
تومور کلیه ها ( لکوز و مارک )
بزرگی غدد فوق کلیوی ( استرس ها )
مواد پنیری در کیسه فابریسیوس ( کمبود ویتامین A )
بزرگ شدن بورس ( گامبورو )
تحلیل بورس ( تورم ویروسی کبد – آخر گامبورو – مایکوتوکسیکوز )

دهان ، حلق ،‌ مری ، چینه دان
طاول های سفید نکروزه بصورت لکه های سفید و منظم ( کمبود ویتامین A )‌
نکروز منتشر غیر یکنواخت و طاول در دهان و حلق و حنجره ( آبله )
مناطق نکروز وسیع در مری ( خوردن آهک خوردن – خوردن کات کبود )
وجود چرک در شکاف زیر بینی در دهان ( باستورلا – کوریزا – مایکوبلاسموز )
انسدادچینه دان ( بستر خوری – ازبین رفتن فعالیت عضلات در چینه دان در مارک )
محتویات خونی در چینه دان ( نوک چینی غلط - آلودگی با مایت – بارگی کیست خونی – کانی بالیسم )
مخاط حوله ای چینه دان ( کاندیدیازیس – مونیلیازیس )
ضخیم شدن و تظاهر خشن در سطح داخلی چینه دان ( کرم کابیلاریا آنولاتا )

حنجره و نای
صفحات چرکی کازئوزی در حنجره و قسمت فوقانی نای ( وبا- نیوکاسل تحت حاد – آبله مخاطی – لارنگوتراکئیت )
تورم نای ( در تمام بیماریهای تنفسی
تورم نای همراه خونریزی ( آنفلوآنزا – برونشیت – نیوکاسل )
تورم حنجره و نای همراه غشا های کاذب ( لارنگوتراکئیت عفونی )
تورم نای موکوئیدی با موکوس فراوان ( برونشیت – آنفلو آنزا )
موکوس زیاد در نای ( مایکوبلاسموز )
کرم در نای ( سینگاموس تراکئا )

ریه ها
ادم و کمی بر خونی ( در طیوری که مدت کمی از مرگ آنها می گذرد )
ادم مشخص و بر خونی ( خفگی )
تغییر رنگ ریه متمایل به سبز یا قهوه ای محتوی مایع خون آلود ( تیفوئید )
ذات الریه وسیع همراه یا بدون کبدی شدن ( وبای حاد )
کبدی شدن ریه ها ( باستورلا بزودو توبرکلوزیس )
آبسه در ریه ( بولوروم – آسبرژیلوس ریوی )

اعصاب
از بین رفتن خطوط عرضی اعصاب و قطور شدن غیر یکنواخت آنها ( مارک )
تورم یکنواخت اعصاب اصلی درجوجه های 2 تا 6هفته با تغییر رنگ متمایل به زرد(کمبود VITB2)

استخوان ها
خم شدگی استخوانها ( ریکتز دربرندگان جوان –بروزیس در بالغین )
استخوان به سادگی وبا صدای ترد میشکند وخم نمی شود( استئوبروز– خستگی مرغان تخمی درقفس )
ضخیم شدن استخوان ها با مجرای مغز استخوان باریک ( استئوبتروزیس )
رنگ مغز استخوان قرمز گیلاسی ( اریترولکوز )
رنگ مغز استخوان صورتی روشن ( مسمومیت با گاز منو کسید کربن )
مغز استخوان بی رنگ ( سندرم خونریزی – آلودگی شدید با کنه و مایت – تورم ویروسی کبد )
توده های سلولی بی رنگ در مغز استخوان ( لکوز میلویید )
دانه های کازئوزی در مغز استخوان ( سل )

مغز
ادم و خونریزی در مخچه ( آنسفالو مالاسی کمبود ویتامین E – گرمازدگی )

 

+ نوشته شده توسط رضا حسن زاده در 90/10/27 و ساعت 12:48 |

نکات کلیدی در پرورش طیور ( امنیت زیستی)

صنعت طیور در خلال تاریخ حیات خود همواره با مشکلات بزرگی روبرو بوده است ، بطوریکه گاهی اوقات مشکلات به وجود آمده محدود به یک واحد پرورش طیور نشده بلکه یک منطقه ، شهر، کشور وحتی یک قاره را فرا می گیرد .


صنعت طیور در خلال تاریخ حیات خود همواره با مشکلات بزرگی روبرو بوده است ، بطوریکه گاهی اوقات مشکلات به وجود آمده محدود به یک واحد پرورش طیور نشده بلکه یک منطقه ، شهر، کشور وحتی یک قاره را فرا می گیرد .
عوامل بیماریزا از آفتهایی هستند که عامل اصلی این همه گیریها بوده و خسارات جبران ناپذیری به صنعت طیور وارد می نمایند ، یکی از اثرات مواجهه پی درپی با بیماریها در سطح مرغداری توجه بیشتر به روشهای پیشگیری از بیماریها بوده است. 
شناخت هرچه بیشتر راههای جلوگیری از ازدیاد وفعالیت این عوامل موجب حفظ و گسترش صنعت مرغداری خواهد شد . بدین منظور استفاده از روش امنیت زیستی که روشی ساده و کاربردی است ضروری به نظر می رسد ، به عبارت دیگر این روش کاربرد اقداماتی است جهت جلوگیری از سرایت بیماریها و عوامل بیماریزا به طیور که باید برای انجام آن به موارد زیر توجه نمود:
- اولین اقدام برای انجام یک برنامه امنیت زیستی جامع ، انتخاب مکان مناسب می باشد . ساختمانها و تاسیسات پرورش طیور باید در زمینهایی احداث شوند که دارای استحکام لازم و شیب مناسب بوده و نسبت به زمینهای اطراف مرتفع تر باشند تا آب برف و باران به آنها نفوذ نکرده ودر مسیر آبهای جاری قرار نگیرند . 
- ساختمان مرغداری باید در منطقه ایی عاری از آلودگیهای محیطی ساخته شود و از نزدیکترین مزارع پرورش طیور و صنایع مرتبط با آن (کارخانجات تولید خوراک طیور ، کشتارگاهها ، کارخانجات جوجه کشی و ... ) براساس ضوابط سازمان دامپزشکی فاصله داشته باشد و در مسیر واحدهای مرتبط با صنعت طیور نیز قرار نگیرد . 
- با توجه به تنوع آب و هوایی و شرایط اقلیمی و جوی هر منطقه ، ساختمانها و تاسیسات محل پرورش طوری طراحی و احداث شوند که با شرایط آب و هوایی خاص آن منطقه سازگار باشند . 
- بهتر است از مصالح ساختمانی مانند چوب و موادی که امکان ضد عفونی آنها مقدور نیست استفاده نشود و درزها و شکافهای سالن به طور کامل مسدود و لایه های داخلی ساختمان نفوذ ناپذیر شوند تا حشرات و جوندگان امکان ورود به سالن را نداشته باشند .
- کف سالن طوری طراحی و ساخته شود که بتوان به راحتی فضولات و آب را از آن خارج کرد ، از آنجاﺌیکه کفهای خاکی را نمی توان به طور موثر پاکسازی و ضدعفونی نمود واز نظر جوندگان و امنیت بهداشتی مخاطره آمیز هستند ، بنابراین باید از کفهای محکم ( کف سیمانی و.... ) استفاده نمود . 
- سطوح داخلی و خارجی کلیه سالنها باید قابل شستشو و ضدعفونی بوده و همچنین بین سالنها و اطراف آنها از مصالح محکم وغیر قابل نفوذ ( آسفالت ، سیمان و ...) استفاده شود بطوریکه قابل شستشو و ضد عفونی و شعله دادن باشند .
- سالنهای منطقه تا حد امکان در مناطق آرام قرار گیرند تا از بروز استرس ناشی از سروصدا جلوگیری شود.
- طول سالنها در جهت باد قرار گیرد تا از کوران هوا جلوگیری وباعث تهویه مناسب وممانعت از فشار باد بر سالنها گردد .
- جهت سالنها در مناطق سردسیر باید جنوبی یا غربی و در منطقه های گرمسیر شمالی یا شرقی باشد .
- دربهای ساختمان محل پرورش باید به طرف خارج باز شده و سطوح جلویی دربها با بتون پوشیده شده و شیب مختصری به طرف خارج سالن داشته باشند .
- برای هر سالن اتاق سرویس جهت جلوگیری از ورود مسیر هوای بیرون ، نصب مخزن جهت آب دارویی و اقدامات کنترلی گله و سایر تجهیزات در محل مناسب در نظر گرفته شود .
- در حد امکان سعی شود که درب ورودی بعضی از تاسیسات مانند انبار دان ، تانکر ذخیره سوخت، انبار پوشال و ... در قسمت بیرون محوطه مزرعه ( جوار حصار) تاسیس شود تا از ورود ماشینهای حمل دان و سوخت و... بطور مستقیم به مرغداری جلوگیری شود.
- از کاشت درخت در جوار سالنها به جهت ممانعت از لانه گزینی و تجمع پرندگان پرهیز شود ، برای این منظور باید درختکاری در اطراف حصار مزرعه با فاصله مناسب از سالنها به صورت چند ردیفی یا چند لایه صورت گیرد . 
- ساختمانهای اداری و مسکونی در مدخل مزرعه احداث شوند .
- حوضچه ضدعفونی با ابعاد و عمق مناسب و همچنین اتاق گاز یا محلی برای غوطه ور کردن وسایل جهت ضدعفونی،در مدخل ورودی مزرعه تعبیه گردد . 
- محوطه مرغداری باید فاقد نکات کور و غیر قابل کنترل باشد و هیچگونه تاسیسات اضافی و مستعمل در محوطه دیده نشود .
- کانال دفع آبهای زائد ( به عمق 50 سانتیمتر ) با شیب مناسب در محوطه مرغداری احداث شود و مسیر هدایت آن باید دارای پوشش مناسب و قابل کنترل باشد . 
- کوره لاشه سوز و چاه تلفات با فاصله لازم از منابع آب و شبکه آبرسانی و با در نظر گرفتن جهت وزش باد ، در دورترین نقطه از سالنها احداث شده و در دسترس حیوانات نباشند . 
- واحد مرغداری باید دارای منابع سوخت کافی و با ظرفیت مناسب باشد، همچنین فاصله لازم بین منابع تامین سوخت و آب مصرفی مرغداری به منظور جلوگیری از نشت مواد سوختی به شبکه آبرسانی ، رعایت شود .
- مرغداری باید دارای شبکه برق رسانی کافی جهت سالنها و سایر تاسیسات بوده و مسیرهای سیم کشی برق نیز عایق بندی شده باشند ، ضمنا وجود موتور برق اضطراری نیز ضروری است . 
- اطاق کالبد گشایی به تناسب ظرفیت هر مزرعه درمکان مناسب و نزدیک به محل دفع تلفات تاسیس شده و قابل شستشو و ضد عفونی باشد.
- با تعبیه حصار اطراف مزرعه از ورود حیوانات و افراد متفرقه جلوگیری شود .
- احداث پارکینگ در خارج از محوطه مرغداری به منظور جلوگیری از ورود خودروهای متفرقه ضروری است . 
به طور کلی ساختمانها و تاسیات محل پرورش طیور گوشتی باید طوری احداث شوند که به راحتی شستشو، ضد عفونی ، تهویه و نوردهی مناسب و ... صورت گیرد . 
قبل از ورود وسایل نقلیه ضروری ( ماشین مخصوص حمل جوجه ، ماشین حمل مواد خوراک طیور و ... ) باید ابتدا به وسیله آب فشار قوی شستشو و سپس ضدعفونی گردند . 
نکته قابل توجه این که ضدعفونی زمانی موثر است که قبل از آن سطوح وسابل به خوبی باآب شستشو و تمیز شوند و سپس با توجه به شرایط آلودگی منطقه ، نوع و دز مناسب، ازماده ضدعفونی استفاده شود.
- باید برای همه پرسنل مزرعه و بازدیدکنندگان کلاه ، لباس ، چکمه و ماسک تمیز و ضدعفونی شده جهت استفاده در داخل سالنها فراهم باشد .
- کلیه کارگران مرغداری باید دارای کارت بهداشتی از شبکه بهداشت و درمان باشند .
- بهترین روش قرنطینه ، دوش گرفتن همراه با تعویض لباس و کفش در بدو ورود به مزرعه می باشد . در محل قرنطینه حتما باید دو قسمت که اصطلاحا آنها را آلوده ( قبل از دوش گرفتن و تعویض لباس و کفش ) و غیر آلوده ( بعد از دوش گرفتن و تعویض لباس وکفش ) می نامند وجود داشته و این دو قسمت باید به نحو مشخصی کاملا از هم جدا باشند .
- نکته اساسی ، آموزش صحیح در مورد اهمیت روزافزون برنامه های امنیت زیستی به افراد مرتبط با صنعت طیور می باشد . مدیریت مرغداری باید تلاش نماید تا اطلاعات و نکات مدیریتی کاربردی را به زبانی ساده و قابل فهم به تمامی پرسنل در رده های مختلف انتقال دهد 
- تعداد بازدیدکنندگان و افراد دیگری که به هر دلیل وارد مزرعه می شوند محدود باشد و همچنین قبل از ورود به سالنها باید کفش و لباسهای خود را تعویض نموده و استحمام کنند و تمیز نگه داشتن محل استحمام و شستشوی لباسها و چکمه های استفاده شده امری لازم و ضروری است . 
- مسیرهای رفت و برگشت پرسنل در داخل مزرعه تعیین گردیده وبه طور مرتب ضدعفونی ( آهک پاشی و ...) شود .
- جهت بازدید از سالنها یک طرفه باشد یعنی از سالن حاوی طیور جوانتر به طرف سالن طیور مسن تر یا از طرف گله سالم به سمت گله ایی که احتمال بیماری در آن وجود دارد صورت گیرد . 
- همیشه بازدید از واحدهای مختلف مرتبط با صنعت طیور ( جوجه کشی ، مزارع مرغ مادر ، تخمگذار ، گوشتی و کشتارگاهها ) باید بر اساس یک نظم منطقی صورت گیرد ، به عنوان مثال هیچوقت نباید بعد از بازدید از یک کشتارگاه وارد مزرعه پرورش طیور شد . 
- از رفت وآمد پرسنل مرغداری به سایر واحدهای پرورش طیور جدا جلوگیری شود . 
- از نگهداری و پرورش هر گونه پرنده ( کبوتر ، پرندگان زینتی و ...) و حیوانات خانگی توسط کارگران در محوطه مرغداری جلوگیری شود .
- حدالامکان سعی شود که پرسنل فارم در واحد پرورش از مصرف فراورده های طیور ( تخم مرغ و ...) به عنوان غذای مصرفی جهت جلوگیری از انتقال عوامل بیماریزا خودداری کنند . 
- امکان شستشوی دست و صورت در هر منطقه ایی که کارگران کار می کنند وجود داشته باشد . 
- برای قسمتهای مختلف مزرعه از رنگهای مختلف لباس ، چکمه و کلاه استفاده شود ( به عنوان مثال پرسنل سالن از یک رنگ خاص و دیگر قسمتها از رنگهای دیگر اسفاده نمایند ).
- آب مصرفی طیور از نظر فیزیکی و شیمیایی و بالا بودن بیش از حد سختی و یا مواد جامد محلول در آب مورد آزمایش قرار گیرد. 
- شبکه آبرسانی مرغداری باید به خوبی قابل کنترل ، لایروبی ، شستشو و ضدعفونی بوده و هیچگونه نفوذی از قسمتهای مختلف به ویژه فاضلاب به داخل آن صورت نگیرد و همچنین باید به نحوی مورد استفاده قرارگیرد که آب نشت نداشته و بر روی بستر نریزد . 
- مخزن اصلی آب مصرفی طیور باید کاملا تمیز و دور از دسترس پرندگان و حیوانات باشد وهمچنین درمعرض گرما یا سرمای مستقیم قرار نگیرد . 
- در سیستم آبرسانی مرغداری کنتور تعبیه شود تا به راحتی مصرف آب ثبت و بررسی شود ، اطلاع دقیق از میزان آب مصرفی معیار مناسبی برای محک زدن وضعیت سلامت گله ، آب وهوای سالن و تغذیه طیور می باشد . 
- انبار محل نگهداری دان مصرفی طیور عاری از هر گونه آلودگی و کاملا خشک بوده ، دیوارها و کف آن از مصالح محکم و غیر قابل نفوذ ساخته شوند تا جوندگان و حیوانات موذی راهی برای ورود به انبار نداشته باشند . 
- تورهای فلزی مشبک بر روی پنجره ها و دریچه های نورگیر انبار دان نصب شوند تا از ورود پرندگان به انبار جلوگیری به عمل آید.
- کیسه های حاوی مواد خوراک ( دان آماده ، کنسانتره ، مکملها و ... ) باید روی پالت قرار داده شوند و همچنین نظافت و بهداشت دیوارها ، کف پالتهای انبار دان به طور مرتب و اصولی صورت گیرد .
- اقلام اولیه دان ( ذرت ، کنجاله سویا ، گندم و ... ) از مراکز معتبر و شناخته شده که اقلام خوراک کاملا سالم و عاری از آلودگی تهیه می نمایند خریداری شوندوتنظیم جیره غذایی می بایست با توجه به کیفیت مواد اولیه خوراک صورت گیرد. 
- برای جلوگیری از شکل گیری مایکو توکسین ها در دان بایستی آنها را در شرایط مناسب از نظر دما و رطوبت نگهداری واز نفوذ حشرات به آن جلوگیری شود.
- از دان اضافه سایر واحد ها به هیچ وجه برای مصرف طیور استفاده نشود .
- نمونه گیری وآزمایش مواد اولیه خوراک و دان مصرفی باید طبق برنامه مدون انجام شود زیرا جهت سلامت و رشد پرندگان تامین خوراک عاری از آلودگی امری ضروری است .
- سعی شود که از کیسه های دان مصرف شده جهت بسته بندی مجدد خوراک طیور استفاده نشود .
- خوراک گله باید به صورت تازه تهیه شده و جیره آن متعادل باشد ، بنابراین دان آماده جهت استفاده بیش از یک هفته در انبار دان نگهداری نشود . 
- از اقدامات ضروری در تغذیه طیور ، ثبت اطلاعات مربوط به مصرف دان ( از طریق وزن کردن دان مصرفی ) میباشد .
- به عنوان یک قاعده کلی پایین آمدن اشتها در گله که نتیجه کاهش مصرف دان می باشد به عواملی مانند بروز بیماری ، ضعف مدیریت ، تغذیه نامطلوب از نظر کمی و کیفی ، عدم کنترل مناسب عوامل محیطی و ... بستگی دارد . 
- در واحد پرورش طیور از دانخوری وآبخوری های کاملا بهداشتی و مناسب ، قابل شستشو و ضدعفونی و با توجه به تناسب ظرفیت گله استفاده شود .
- در سالنهای پرورش جهت طراحی سیستم تهویه موارد زیر به عنوان نکات لازم پیشنهاد می گردد : 
1- میزان هوای لازم بر اساس بالاترین میزان وزن زنده پایان دوره ، حداکثر گرمای محیط و وضعیت رطوبت سالن می بایست در نظر گرفته شود تا هوای مورد نیاز تامین گردد .
2- ورود هوا به نحوی تنظیم شود که از ایجاد کوران هوا در سالن جلوگیری به عمل آید . 
3- سیستمهای تهویه با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه توسط کارشناسان ذیربط طراحی گردد .
4- سیستم خنک کننده برحسب شرایط جغرافیایی باید به نحوی تنظیم شود که در گرمترین فصل سال دمای هوای داخل سالن راکاهش داده به نحویکه از تنفس دهانی ( anting P ) جوجه ها جلوگیری به عمل آید .
5- به منظور جلوگیری از پخش هوای داخل به محیط اطراف خارج سالن، کانال فلزی ( داکت ) بر روی هواکشها نصب شود و همچنین در زیر محل خروجی هوا حوضچه های مناسب حاوی آب جهت جلوگیری از پخش گرد و غبار تعبیه گردد.
- سالنهای پرورش ، محیط اطراف آنها و همه تجهیزات قبل از ورود جوجه ها باید کاملا تمیز و عاری از آلودگی باشند و هر گونه موارد مستعمل آلوده دوره پرورش قبلی و فاقد کارآیی معدوم و سوزانده شوند .
- بستر تهیه شده باید فاقد رطوبت ، نرم و عاری از عوامل بیماریزا ( خصوصا عوامل قارچی ) بوده که منجر به نقص و ایجاد ضایعه در اندامها و قسمتهای مختلف بدن طیور نشود . 
- بستر در اثر عوامل مختلفی خیس و اصطلاحا کلوخه می شود که از جمله می توان به موارد تعداد بیش ا ز حد پرنده در واحد سطح ، متعادل نبودن درجه حرارت ، تهویه ، رطوبت سالن وبرخی از بیماریها مانند کوکسیدیوز و گامبورو اشاره کرد. 
- خیس بودن بستر زمینه بروز کلی باسیلوز ، آنتریت ، مشکلات اندامهای حرکتی وافت کیفیت لاشه را فراهم می آورد که با اصلاح سیستم تهویه و گرمایش و بهم زد ن یا تعویض بسترهای خیس و کلوخه شده می توان از بروز وضعیت فوق جلوگیری نمود .
- جوجه ها ی خریداری شده باید کاملا سالم وعاری از عوامل بیماریزای عفونی: مایکوپلاسما گالیسپتیکوم ( MG ) و مایکوپلاسما سینوویه ( MS ) و عوامل بیماریزای مزمن تنفسی : سالمونلا پلوروم ( SP) و سالمونلا گالیناروم ( SG ) همچنین دارای تیتر آنتی بادی مادری (آنفلوانزا، نیوکاسل و...) مناسب باشند .
- جوجه ها باید با ماشین مخصوص حمل جوجه یکروزه وبا رعایت ضوابط بهداشتی به مزرعه منتقل شوند . 
- تعداد پرنده ها در واحد سطح با توجه به امکانات پرورش بیشتر از حد استاندارد نباشد . 
- برای حفظ موزین بهداشتی در هر نوع واحد مرغداری بهترین روش پرورش گله استفاد از روش یک سنی است ، همچنین باید انتخاب جوجه ها از یک گله مادر واز یک نژاد صورت گیرد . 
- استفاده از کارت اطلاعات پرورشی جهت هر گله وبه طور مجزا برای هر سالن توصیه می شود ( این کارت باید حاوی عنوان های تعداد جوجه ریزی ، تاریخ جوجه ریزی ، نژاد و وزن جوجه یکروزه، تلفات روزانه ، واکسیناسیون ، مقداردان مصرفی روزانه ، داروی مصرفی و کلیه مسائل مدیریتی باشد ) . 
- مهمترین برنامه امنیت زیستی اجرای برنامه کامل واکسیناسیون است که باید بر اساس آلودگی منطقه ، نوع واکسن، انتخاب و طبق برنامه و بدون تاخیر انجام گردد . 
- هیچگاه نباید طیور را در مواقع بروز استرس همچون نوک چینی ، نقل و انتقال ، درجه حرارت بالا و...واکسینه کرد. واکسیناسیون باید در طیور سالم و عاری از بیماری انجام شود .
- قبل از واکسیناسیون به مشخصات واکسن از جمله کارخانه سازنده ، شماره سریال ، تاریخ خاتمه اعتبار واکسن و نحوه مصرف آن توجه نموده و باید از دستورالعمل کارخانه سازنده در مورد نحوه نگهداری ، آماده سازی و مصرف واکسن تبعیت نمود .
- واکسنها از کارخانه های سازنده واکسن معتبر و شناخته شده تهیه و با شرایط مناسب ، حمل و براساس توصیه شرکت سازنده واکسن نگهداری شوند .
- کلیه مراحل واکسیناسیون زیر نظر دامپزشک مزرعه انجام شده و واکسنها به مقدار کافی ( دز مناسب ) مورد استفاده طیور قرار گیرند .
- نمونه گیری خون و انجام تستهای مربوط به آن می تواند نتایج واکسیناسیون و همچنین وجود بیماری در گله را به خوبی نشان دهد . 
- بین دو واکسیناسیون بایستی حتی المقدور فاصله ایی در نظر گرفته شود تا استرس ناشی از واکسن قبلی برطرف شده ودر روند ایمنی زایی اختلال بوجود نیاید .
- در مواقع تجویز واکسیناسیون از طریق آب آشامیدنی از ظروف فلزی در تهیه محلول واکسن استفاده نشود و آب مصرفی باید عاری از کلر، دارو و هرنوع ماده شیمیایی دیگری باشد .
- بعد از انجام واکسیناسیون ، بایستی به دقت تمامی وسائل و تجهیزات استفاده شده با آب جوش شستشو و ضدعفونی شوند و وسائل غیر قابل مصرف از جمله شیشه های واکسن باید جمع آوری و سریعا معدوم شوند .
- مقدار دز ، تاریخ خاتمه اعتبار و طریقه مصرف دارو و شرایط نگهداری آن بر طبق توصیه کارخانه سازنده آن باشد و از مصرف خودسرانه و بی رویه داروها خصوصا آنتی بیوتیکها بدون انجام کشت و تست آنتی بیوگرام پرهیز شود . 
- میزان تلفات گله به دقت تحت نظر باشد وحتما باید آمار و ارقام مربوط به آن برای هر سالن به طور جداگانه ثبت شود .
- تلفات را باید در ابتدای روز وهر چه سریعتر قبل از گندیدگی لاشه ها ، تجمع مگس و وقوع کانی بالیسم جمع آوری نمود.
- از بین بردن تلفات به روشی انجام شود که ضمن جلوگیری از آلودگیهای محیطی از انتقال آلودگی به سایر مرغداریها جلوگیری گردد . 
- حمل مرغ زنده به کشتارگاه باید در شرایط مناسب ( زمان بارگیری ، شرایط حمل ، استفاده از کامیونهای دارای قفس ضدعفونی شده و ...) صورت گیرد . 
- در بین دو دوره پرورش جهت از بین بردن سیکل بیماریزایی عوامل بیماریزا فاصله زمانی در نظر گرفته شود ( با توجه به شرایط آلودگی منطقه حداقل 15 روز ) .
- کود حاصل از مرغداری در داخل مزرعه و یا در مزارع هم مرز مرغداری پخش و انبار نگردد و با شرایط مناسب حمل شود ( با ماشینهای مخصوص حمل کود و با پوشش مناسب، جهت جلوگیری از ریخت و پاش در منطقه ) . 
- حشرات و جوندگان عامل مهمی برای انتشار بیماری محسوب می شوند ، قبل از تکثیر در مرغداری باید ازطریق سمپاشی ، طعمه گذاری و ... از بین بروند. 
- پاکسازی ، شستشو و ضدعفونی صحیح سالنها از اساسی ترین اصول برنامه امنیت زیستی منسجم بوده و تضمین کننده موفقیت در پرورش خواهند بود . 
- تجهیزات جهت آماده سازی و شستشوی سالنها از قبیل دستگاه سمپاش ، شعله افکن و ... در واحدهای پرورش طیور موجود باشد و همچنین وسایل مرغداری باید از انواعی باشد که متناسب با استانداردهای فنی و بهداشتی بوده و به راحتی قابل حمل و نقل ، شستشو و ضدعفونی باشند . 
- توصیه می شود که یک تست باکتریولوژیکی صورت گیرد تا بتوان بهترین نوع ترکیب ضدعفونی را با توجه به آلودگی منطقه تعیین نمود .
- برای جلوگیری از مقاومت میکروارگانیسمها برضد مواد ضدعفونی کننده باید بعد از هر دوره زمانی ، مواد ضد عفونی کننده تعویض شوند 
امنیت زیستی یک برنامه مدون بوده که باید به طور کامل انجام و کنترل گردد ، این برنامه شرایطی را فراهم می آورد تا عوامل بیماریزا وارد مزرعه پرورشی نشده ویا در صورت حضوراین عوامل در محیط سالن پرورش موجب حذف ویا به حداقل رساندن آنها به یک سطح نسبتا و یا کلا بی خطر گردد .
لازم به ذکر است یکی از اساسی ترین اصول در هر برنامه امنیت زیستی ، انعطاف پذیری و قابلیت اجرایی آن می باشد. یعنی طراحی همگام با آخرین پیشرفتهای علمی که بتوان به طور صد در صد ازآن تبعیت نمود ، این برنامه ها باید منطقی بوده وتمامی افراد فارم در هر رده پرسنلی قادر به درک آن باشند .
اجرای صحیح موارد امنیت زیستی اهمیت بسیار زیادی در فراهم آوردن شرایط مناسب برای بروز حداکثر توان بالقوه ژنتیکی گله های طیور دارد، بنابراین برنامه های امنیت زیستی را نباید به عنوان یک هزینه غیر ضروری تلقی نمود بلکه این برنامه ها پایه و اصول یک سرمایه گذاری مطمئن و درازمدت برای تامین آینده ایی روشن و سود آور می باشند.

+ نوشته شده توسط رضا حسن زاده در 90/10/27 و ساعت 12:46 |

ضدعفونی برای گله های طیور


  ضدعفونی به کاهش عوامل پاتوژن ( ارگانیسم های مسبب بیماری ) اطلاق می شود در حالیکه بهداشت به کیفیت پاکیزگی اطلاق می شود.
چرا ضدعفونی مهم است ؟
کاهش میزان عوامل پاتوژن در محیط گله ها ، خطر بیماری را کاهش خواهد داد. ضدعفونی کننده ها عوامل شیمیایی هستند که می توانند در تماس مستقیم ، عوامل پاتوژن را از بین ببرند. تمیز کردن قبل از ضدعفونی ، پاتوژن را در معرض مستقیم ضدعفونی کننده ها قرار می دهد.

چگونه محوطه ساختمان را ضدعفونی کنیم
 

ابتدا :  پاکیزگی

۱.  بیرون بردن تمامی بستر ، غذا و کود.

۲.  جاروکردن کثافات و تارهای عنکبوت و غیره .

۳.  شستن تمامی سطوح با یک ماده ضدعفونی کننده دترجنت ( اسپری پرقدرت می تواند سودمند باشد ) .

۴. توسط آب تمامی مواد دترجنت و آلی از سطوح شسته شوند.

 

سپس :  ضدعفونی

۵. استفاده از ضدعفونی کننده .

۶.  اجازه دهیم تا مواد ضدعفونی کننده کاملاً خشک شوند.

۷.  استفاده مجدد از ضدعفونی کننده ها و اجازه دهیم که برای مرتبه دوم خشک شوند ( به دلخواه ) .

۸. قرار دادن وسایل تازه و تمیز ، ضدعفونی شده ، شسته شده با آب و خشک شده و ملزومات خوراک در محوطه سالن ، قبل از ورود جوجه ها .

چگونه یک ماده ضدعفونی کننده انتخاب کنیم ؟

عملکرد گندزدایی مواد ضدعفونی کننده برای پاتوژن های مختلف ( ویروسها ، باکتریها ، قارچها و تک یاخته ایها ) به ترکیبات شیمیایی ضدعفونی کننده و ماهیت ارگانیسم بستگی دارد. وقتی که یک ضدعفونی کننده انتخاب می کنیم به این خصوصیات توجه می کنیم :

۱.   هزینه

۲.  کارآیی ( قابلیت از بین بردن ویروسها ، باکتریها و قارچها )

۳. نحوه عملکرد در حضور ماده آلی

۴.  سمیت ( سلامت نسبی برای حیوانات )

۵.  فعالیت پس مانده های ماده ضدعفونی کننده

۶.  اثر در پارچه و فلزات

۷.  عملکرد در حضور صابون

۸.  قابلیت حل ( اسیدی ، قلیایی ، PH )

۹.   زمان برخورد

۱۰. دما و حرارت

 

اهمیت نسبی این خصوصیات به موقعیت خاص محل بستگی خواهد داشت ، ولی موارد کارآیی و سمیت در حیوانات همیشه مهم تلقی می شود.

ضدعفونی کننده ها سریع عمل نمی کنند. همگی زمان معینی را برای اینکه عملکرد موثر داشته باشند ، نیاز دارند. دما و غلظت ماده ضدعفونی کننده در میزان از بین بردن میکروارگانیسم ها موثر است. استفاده از غلظتهای توصیه شده ماده ضدعفونی کننده مهم می باشد. اگر دما افزایش یابد فعالیت بسیاری از مواد ضدعفونی کننده بطور بارز افزایش می یابد.

تمامی مواد ضدعفونی کننده اثر کمی در حضور ماده آلی دارند بطور مثال شما نمی توانید کثافات را ضدعفونی کنید. ماده آلی با عملکرد ماده ضدعفونی کننده تداخل عمل دارد زیرا عامل پاتوژن را می پوشاند و با تشکیل پیوندهای شیمیایی با ماده ضدعفونی کننده ، از برخورد مستقیم عامل پاتوژن با ماده ضدعفونی کننده ممانعت می کند ، بنابراین آن را در برابر ارگانیسم ها یا واکنش های شیمیایی غیر فعال ساخته و  ماده ضدعفونی کننده خنثی می شود.

 

تمیز کردن قبل از کاربرد ماده ضدعفونی کننده ضروری است.

 

مواد ضدعفونی کننده براساس ترکیب شیمیایی شان می توانند به دسته های زیر تقسیم شوند :

فنل ها

هیپوکلریت ها ( کلرین ها )

یدوفورها ( یدین ها )

ترکیبات چهارتایی آمونیوم

فرمالدئید

قلیاها

کلروهگزین ( نولوازان )

عوامل اکسید کننده ( پراکسید )

 

فنل ها :  فنلها از مشتقات قطران زغال سنگ هستند. آنها بوی صمغ کاج را داشته و در آب بصورت شیری در می آیند. فنلها عوامل ضد باکتریایی موثر بوده و ضمناً بر علیه قارچها و بسیاری از ویروسها موثر می باشند. همچنین آنها نسبت به ضدعفونی کننده های واجد کلر یا ید فعالیت بیشتری در حضور ماده آلی دارند. بطور معمول در واحدهای تولیدی حیوانات صنعتی شامل سالن هچری و بهداشت محیط و حمام های پا استفاده می شود.

مانند : لیزول ، Pine - sol  ، Cresi - ۴۰۰  ، Environ  و Tek - Trol

 

ترکیبات چهارتایی آمونیوم :  ترکیبات چهارتایی آمونیوم عمدتاً بدون بو ، بدون رنگ ، بدون تحریک و بوزدا هستند. همچنین آنها برخی از عملکرد های دترجنت را داشته و مواد ضدعفونی کننده خوبی می باشند. با وجود این ، بعضی ترکیبات چهارتایی آمونیوم در حضور برخی صابونها یا پس مانده های صابونی غیرفعال هستند ، پس دقت در انتخاب محصول مهم می باشد.  فعالیت ضد باکتریایی آنها در حضور ماده آلی کاهش می یابد. ترکیبات چهارتایی آمونیوم بر علیه باکتریها و تا اندازه ای بر علیه قارچها و ویروسها موثر هستند. این ترکیبات بطور گسترده در سالنهای هچری استفاده می شوند.

مانند : روکال ، ژرمیکس ،  Hi - lethol  ، San - o - Fec  ، واردن و زفیران.

هیپوکلریت ها :  ترکیبات کلرین مواد ضدعفونی کننده مطلوب در سطوح تمیز بوده ولی بسرعت توسط کثافات ، غیرفعال می شوند. کلرین ها برعلیه باکتریها و بسیاری ویروسها موثرند. ضمناً این ترکیبات در آب گرم نسبت به آب سرد فعالتر می باشند. محلولهای کلرین می توانند تا حدی محرک پوست بوده و خورنده فلزات باشند. این مواد نسبتا ارزان هستند.

مانند : کلروکس ، Chloramine - T  ، وهالازون

عوامل اکسیدکننده :  پراکسید هیدروژن و سایر عوامل اکسیدکننده مثل اسید پراستیک و اسیدهای پروپیونیک یا سیستمهای پراکسیژن اسیدی در مزارع طیور صنعتی استفاده می شوند. آنها با غلظتهای کم بر علیه باکتریها ، اسپور باکتریها ، ویروسها و قارچها فعال هستند.

عوامل ضدعفونی کننده طبیعی :   عوامل طبیعی که میزان پاتوژن را در محیط کاهش می دهند ، مهم بوده و اغلب می توانند به دلیل سودمندی مورد استفاده قرار گیرند. اینها شامل نور خورشید ، حرارت ، سرما ، خشکی ( خشک کردن ) ، و مبارزه می باشد. اشعه های ماوراء بنفش نور خورشید در از بین بردن میکروارگانیسم ها بسیار موثر می باشند. این عامل جهت ضد عفونی قسمت بیرونی ساختمان مفید است ، ولی متاسفانه اشعه های ماوراء بنفش نمی توانند از میان شیشه یا سقف ها یا کثافت عبور کنند. خشک کردن توسط هوای تازه و باد نیز پاتوژن ها را از بین خواهد برد ، مخصوصاً وقتی که آنها ، در مراحل تمیز کردن در معرض عوامل فوق قرار داده شوند. در خاک ، میکروارگانیسم هایی که مسبب بیماری نیستند ( باکتریها و قارچهای غیر پاتوژن ) موادی تولید می کنند که از رشد میکروارگانیسم های پاتوژن جلوگیری کرده ، یا باعث مرگ آنها می شوند. اگر چه حساسیت میکروارگانیسم ها با تغییرات حرارت کاملاً متفاوت می باشد ، با این وجود حرارت شدید ( پائین تر از صفر درجه سانتیگراد یا بیش از ۲۹ درجه سانتیگراد ) آنها را از بین خواهد برد.

چگونه آب آشامیدنی را ضدعفونی کنیم ؟

معمولاً کلر با غلظت ppm۳ بعنوان یک ضدعفونی کننده برای آب آشامیدنی استفاده می شود. گزارش شده است که در غلظتهای بیش از ppm۱۰ جوجه ها تحمل پذیری خوبی دارند. غلظت  ppm۵  برای کنترل گل و لای آب مورد نیاز می باشد. کلرینه کردن می تواند به طرق مختلف انجام شود ، با این وجود ، هیپوکلریت سدیم مایع ،کاراترین ماده است.

سفیدکننده خانگی همان هیپوکلریت سدیم رقیق شده می باشد که محصولات آن از ۵  تا ۱۵  درصد هیپوکلریت سدیم تغییر می کند.

کلروکس در حدود ۵%  است.

آماده سازی یک محلول متداول :   یک اونس ( ۵/۴۳۷  گرم ) کلروکس ( یا دو قاشق چایخوری مایع سفیدکننده در هیپوکلریت سدیم ۱۵%  ) به یک گالن ( ۷۸۵/۳ لیتر ) آب تمیز بیفزائید. میزان بیشتری از محلول متداول می تواند توسط افزودن یک فنجان کلروکس یا یک سوم فنجان مایع سفیدکننده هیپوکلریت سدیم ۱۵%  به ۸ گالن ( ۲۸/۳۰  لیتر ) آب تهیه کرد. عمل مخلوط کردن در یک محفظه پلاستیکی که درب آن بخوبی بسته شود صورت می گیرد. یک ظرف آشغال پلاستیکی سرپوش دار تمیز مناسب می باشد. برای کنترل گل و لای ، ۵/۱ تا ۲ اونس ( ۶۵۶ تا ۸۷۵ گرم ) کلروکس یا ۳  قاشق چایخوری از مایع سفید در هر گالن آب مورد نیاز می باشد.

کلرینه کردن آب :   یک اونس ( ۵/۴۳۷  گرم ) محلول متداول را به یک گالن ( ۷۸۵/۳  لیتر ) آب آشامیدنی می افرائیم.

رهنمودهای دیگر در مورد کلرینه کردن

* ماده آلی بسرعت کلر را غیرفعال می سازد. آبخوریها را قبل از افزودن محلول تازه کلر ( روزانه ) تمیز نمائید.

* PH  آب باید پائین تر از ۵/۸  باشد. PH ایده ال برای تاثیر کلرینه کردن ۶ الی ۸  می باشد.

* دمای پائین از عملکرد ماده ضدعفونی کننده می کاهد. بهترین نتیجه در دمای ۱۸ درجه سانتیگراد و بالاتر بدست می آید. کاهش دما تا ۸- درجه سانتیگراد میزان اثر ماده ضدعفونی کننده مورد نیاز را ۲ تا ۳  برابر افزایش
می دهد.

* آب باید مداوماً کلرزنی شود

* سختی آب ( تا ppm۴۰۰ ) اثری در عملکرد ضدعفونی کننده ندارد.

* کلرزنی را ۲ روز قبل از واکسیناسیون با واکسنهای زنده ویروسی یا واکسنهای باکتریایی مخلوط در آب قطع نمائید. کلرزنی می تواند ۴ ساعت بعد از پایان واکسیناسیون ادامه یابد.

* میزان کلر پیشنهادی در آب آشامیدنی بطور قابل ملاحظه ای مصرف کلر خوراکی را تغییر نمی دهد.

* هشدار !   محلول هیپوکلریت غلیظ و گاز کلر باعث خورندگی فلزات می شوند. محلولهای کلردار را از فلزات و مخصوص از قسمتهای الکتریکی دور نگهدارید.

+ نوشته شده توسط رضا حسن زاده در 90/10/27 و ساعت 12:44 |

کارکرددریچه های ورودی هوا(اینلت ها) درسالنهای پرورش مرغ گوشتی  

امروزه با توجه به گسترش فناوری و تحقیقات در زمینه پرورش طیور و از طرفی دیگر با افزایش قیمت نهاده های تولید و مهمتر از همه توسعه بیش از حد صنعت مرغداری در استان مازندران و تراکم بسیار زیاد واحدهای تولیدی که به تبع آن، اپیدمی و پراکندگی شدید بسیاری از انواع بیماری های طیور را موجب شده و تجربیات تلخی مانند خسارات زمستان سال 1389 و درگیر شدن شمار قابل توجهی از واحدهای تولیدی را به همراه داشته است، لزوم مکانیزه شدن این صنعت و همچنین افزایش میزان سود را که با توجه به قیمت متغیر مرغ زنده فقط از راه کاهش میزان هزینه های تولید میسر خواهد بود اجتناب ناپذیر می نماید.  

اینلت چیست؟

اینلت ها یا دریچه های ورودی هوا نوعی پنجره های پلاستیکی هستند که به واسطه استفاده ازآنها هوادهی بصورت حداقل صورت میگیرد وهوای فوق العاده مطبوعی رابرای سالنهای مرغداری فراهم میسازد. اینلت ها بسته به شرکت سازنده درابعاد مختلف و در دیوارهای طولی سالن و با ارتفاع متفاوت بسته به ارتفاع سقف سالن و آب وهوای منطقه و باد غالب نصب می شوند و با استفاده ازیک سیم بکسل فلزی مرکزی که به یک دینام بسته شده است تمامی دریچه های اینلت با یکدیگر مرتبط و با دستگاه کنترلر در ارتباط خواهندبود. 

·        پنجره اینلت ، دینام سیم بکسل های اینلت و دستگاه کنترلر 

نحوه کاراینلت ها:

اینلت ها بیشتر مخصوص روزهایی ازپرورش می باشند که درسالنها تهویه حداقل موردنیاز می باشد، یعنی روزهای اول پرورش (2هفته اول پرورش). ولی چون این تهویه حداقل بدون بکارگیری اینلت ها بسیارمشکل میباشد مرغداران درسنین پایین به علت تهویه نادرست همواره صدمات غیر قابل جبرانی را خواهند داشت. 

بازوبسته شدن اینلت ها بستگی به روشن شدن فن های سالن دارد که با روشن شدن فن ها باز و با خاموش شدن آن نیز اینلت ها بسته می شوند. درجه ای که اینلت ها باید بازشوند نیزقابل تنظیم است، مثلا از 20%  ظرفیت الی 100%  باز می شوند. در سنین اولیه یعنی روزهای ابتدایی پرورش اینلت ها معمولا در یک سیکل 5 یا 10 دقیقه ای تنظیم می شوند که از یک روزگی  فن ها 1 دقیقه روشن و 4دقیقه خاموش می باشند و با گذشت سن بتدریج وقتی که کیفیت هوای سالن افت می کند با تنظیم کنترلر مقدارزمان روشن بودن فن ها را زیاد و خاموش بودن آن را کمترمی کنیم،مثلا 2 دقیقه روشن و3 دقیقه خاموش ویا3  دقیقه روشن و2 دقیقه خاموش.

                                                          

مزایا:

1- تهویه حداقل یا تهویه روزهای ابتدایی پرورش به بهترین نحو صورت می گیرد.

2- خروج گازها وذرات گردوغبار که اصلی ترین عامل بیماریهای تنفسی می باشد کامل انجام می گیرد.

3- بدلیل یکنواختی هوا درکل سالن دارای گله ای کاملا یکنواخت خواهیم بود.

4- افزایش وزن وکاهش چشمگیر ضریب تبدیل (F.C.R)

5- مشکل برخورد باد سرد به سر جوجه که یک مشکل بزرگ در روزهای ابتدایی است رانخواهیم داشت.

6- بهترین تهویه با کمترین انرژی صورت می گیرد، چون هیترها در این روش کمتر روشن می شوند.

7- هوای تازه را مستقیما به سمت سقف سالن پرتاب می کنند وباعث به جریان افتادن هوای راکد آن منطقه می شود ویک تهویه دورانی برای سالن بوجود می آورند.

8- اختلاف دمایی در ابتدا وانتهای سالن به حداقل می رسد.

9- در ساعات پایان شب وابتدای صبح که رسیدگی کارگران به سالنها کمتر می شود بدلیل اتوماتیک بودن اینلت ها خطری متوجه حال جوجه نمی باشد.

10- کاهش هزینه کارگری وراحت تر بودن تنظیم تهویه.

11- پخش جوجه در سالن بصورت کاملا یکنواخت می باشد.

12- بدلیل پراکندگی در کل سالن و جمع نشدن جوجه ها در نقاط خاص از سالن مانند سر سالن دارای بستری فوق العاده و یکنواخت که یکی از اصلی ترین ملاکهای یک پرورش خوب می باشدخواهیم بود.

  

نکاتی که در استفاده از اینلت ها باید موردتوجه قرار گیرد:

1-ورودی های هوا در سالن بایستی بر اساس فشار قابل کنترل بوده وهوا در بدو ورود مستقیما به سمت تاج سالن هدایت نموده و در زمان خاموش بودن هواکشها بسته شونده ورودی های تهویه حداقل در زمان بسته بودن بایستی به طور کامل درز گیری شده باشند.

2-نصب بادشکن در پشت دریچه های اینلت وزش باد شدید منجر به افت قابل توجهی در فشار سالن شده و باعث می شود هوای سرد در بدو ورود به سمت کف سالن هدایت گردد به منظور به حد اقل رساندن محدودیت جریان هوا لازم است که مساحت باد شکن حد اقل 30%بیشتر از سطح ورودی ها باشد.

جدول زیر را می توان به عنوان راهنما برای سالن های با عرض مختلف به منظور مساحبه سرعت جریان مورد نیاز در محل ورودی ها اختلاف فشار و هم چنین مساحت ورودی هوا بکار برده ،مقدار فضای ورودی هوا در سالن به ظرفیت هواکش های آن بسته است.

فشار

(پاسکال )

فضای ورودی به ازای هر متر مکعب /ساعت ظرفیت هواکش

عرض

(سانتی متر )

سرعت وجریان هوا

(متر بر ثانیه)

5/7

1 سانتی متر به ازای هر 5/1متر مکعب در ساعت

10

5/3

10

1 سنتی متر به ازای هر 20/1 متر مکعب در ساعت

11

4

5/12

1 سانتی متر به ازای هر 30/1متر مکعب در ساعت

12

5/4

15

1 سانتی متر به ازای هر 45/1متر مکعب در ساعت

14

5

5/17

1 سانتی متر به ازای هر 60/1 متر مکعب در ساعت

15

5/5

20

1 سانتی متر به ازای هر 70/1 متر مکعب در ساعت

18

6

5/22

1 سانتی متر به ازای هر 85/1متر مکعب در ساعت

21

5/4

25

1 سانتی متر به ازای هر 2متر مکعب در ساعت

24

7

 

  

-عکسها مربوط به مرغداری مکانیزه آقایان قربانی و عبدالهی واقع در محمود آباد روستای بولیده میباشد. 

3-وجود درز گیری و عایق بندی اصل بسیار مهمی در طراحی و نصب اینلت است چرا که اولا باعث نامنظم بودن ورود هوا شده که بعضا باعث برخورد مستیم با سر پرنده می شوند و چه بسا باعث شکست هوا (بهم زدن نظم جریان و سرعت باد )و افت دما می شوند . 

ثانیا در صورتی که در سالن ها از اتوماسیون تهویه استفاده شود به دلیل وجود ذرز و نشت هوا سنسور ها (حس گر ها )درست عمل نمی کنند و طبعا وجود آن را از حیز انتفاع خارج می سازد.  

4-چگونگی طراحی و نصب اینلت امری بسیار مهم است  که تابعی از محاسبات تامین تهویه حداقل در طول شبانه روز بر اساس عرض سالن و ارتفاع دیوار جانبی می باشد و نحوه نصب آن در دیوار کنار ( میزان ارتفاع آن از سقف ) و میزان مساحت آن از جمله موارد مهم در طراحی است که بهتر است با مشاوره کارشناس آشنا به اصول شناخت تاسیسات و نوع اقلیم منطقه انجام پذیرد . 

5-با توجه به میزان تهویه حد اقل و حد اکثری لازم برای مرغ گوشتی در طول دوره پرورش که معمولا در دفتر چه های راهنمای مدیریت پرورش مرغ آمده است   می توان بر اساس مقدار وزن و تراکم گله میزان هوای مورد نیاز را محاسبه نمود تا بتوان هوای ایده ال برای پرورش داشته باشیم .  

رضاحسن زاده اعظمی

Email:reza.hasanzade@ymail.com

-        با تشکر از همکاران مرکز جهاد کشاورزی رئیس آباد شهرستان آمل بالاخص جناب آقای مهندس علی محمد رمضانی که اینجانب را در تدوین این نوشتار همراهی نمودند.

 

+ نوشته شده توسط رضا حسن زاده در 90/10/25 و ساعت 21:19 |

مشخصات دارویی برخی از رایج ترین داروهای دام و طیور / کاملا کاربردی


1.آمپروکوکس20- آمپرولیوم 20% ؛به صورت پورد محلول در آب، پیشگیری ودرمان کوکسیدیوزدر طیور و نشخوارکننده.
2.ارس مولتی ویت، مولتی ویتامین؛ به صورت پودر محلول در آب، پیشگیری و  درمان عوارض ناشی از کمبود ویتامین و کمک به افزایش رشد و تولید گوشت، شیر و تخم مرغ. 
3.کانی یون سوپر مینرال؛ مقدار مصرف یک کیلو در یک تن خوراک کنسانتره،
نتایج در دام: در مرگ و میر ناشی از گنده خواری (پیکا) و لیسیون اجسام خارجی، رفع اسپاسم عضلانی و حفاظت جدی از جنین، جلوگیری از تغییرات رفتاری بر اثر  شوک ها و استرس، موثر در کاهش بیماری تب حمل ونقل- نتایج در طیور: در مرگ و  میر ناشی از بستر خوری، کیفیت پوسته و و جلوگیری از شکستن پوسته، بالا بردن  باروری و درصد جوجه دهی .

4.با سیویتاس؛ شامل ( باسیتراسین + vit + لیزوزیم) و به صورت پودر محلول  در آب، در عفونت های ناشی از باکتریها، عفونت های مقاوم به پنی سیلین، در  هنگام نارسایی کلیوی نباید آن را مصرف کرد.
5.آنتی اسیدور؛ پودر خوراکی حاوی 99% سدیم بیکربنات، دردرمان اسیدوز  ودرمان گوساله های زمین گیر بعلت اسهال یا سخت زایی، ضد عفونی دهان در بیماری  ویروس تب بزمکی.
6.پورگایتو؛ پودر خوراکی محرک دستگاه گوارش، مسهل اسموتیک، در درمان یبوست و انباشتگی نگاری نشخوار کننده گان.
7.اکسی تیلین؛ در جوجه: بیماری CRD، سینوویت عفونی وپاستوریولز- در  گوساله و گوسفند و گاو شیرده: تب حمل و نقل- در زنبور عسل: لوک آمریکایی و  اروپایی.
۸ .مولتی ویتامین؛
9.ویتامنت؛ شمال مولتی ویتامین و عناصر کمیاب می باشد. در درمان آویتامینوز و کمبود مواد معدنی در طیور.
10.ویتالیت؛ شامل مولتی ویتامین و الکترولیت می باشد. در درمان  اویتامینوز و کمبود الکترولیت در طیور .
11. ارس رهیدراتان(ORS)؛ جبران کاهش آب و الکترولیت های بدن پس از بیماری  های عفونی، اسهال حا و استرس ناشی از واکسیناسیون و حل و نقل.
12.ویتابین (B- کمپلکس)؛ درمان کمبود انواع ویتامین B در  طیور.
13.اکسی تتراس 20؛ درمان عفونت های تنفسی و گوارشی در طیور، ماهیان و  زنبور.
14. پودر دایراستاپ؛ جهت در مان اسهال ساده میکروبی.
15.سم شو؛ پودر غیر خوراکی، درمان عفونت و گندیدگی سم(FOOT ROT).
16.بی کربنات سدیم خوراکی؛ در طیور: جایگزین کردن به جای نمک جیره جهت  جلوگیری از افزایش مصرف آب، کنترل ناهنجاری های پوسته تخم- در نشخوارکننده  گان: بالا بر دن راندمان غذا و کنترل اسیدوز ثکهبه، مصرف بیش از اندازه  بیکربنات سدیم سبب اختلالات گوارشی آنکالوز می شود.
17.Salinocox: سالینومایسین 12 %؛ کنترل کوکسیدیوزدر جوجه  گوشتی.
18.cygrocin؛ مادورایسین گرانول یک درصد (کوکسیدیواستات).
19.آمپرولیوم 250+اتوپابات 16؛ کوکسیدیواستات پودر ملوط دردان، کنترل  کوکسیدیوز و اسهال خونی در مرغ های مادر، گو.شتی و تخم گذار.
20.ای ویاکس 5%، سمدورامایسین 5%، درمان کوکسیدسن در طیور  گوشتی.
21.پروتکسین؛ پروبیوتیک کنسانتره( دارای سوی باکتری ، قارچ و محمز برای  کار دستگاه گوارش).
22.تایلوزین فسفات ؛ کیمیالوزین فسفات پودر مخلوط در دان آنتی بیوتیک  وسیع الطیف ، کنترل بیماری فرمن تنفسی CRD.
23.نئوکسی وت ؛ شامل ( نئومایسین + اکسی تترا سایکلین + مولتی ویتامین )  ، جهت درمان آنتروتکسمی و عفونت های تنفسی باکتریایی ، و سینوریت عفونی و  پیشگیری وبای مرغان.
24.ارس آمینوویت ؛ شاملا مولتی ویتامین + اسیدهای آمینه ، در درمان عوارض  ناشی از کمبود ویتامین ا و اسید های آمینه.
25. نئومایسین ؛ کیمیانئو 20 ، در درمان آنتریت باکتریایی .
26.آدویت ؛ درمان عوارض ناشی از کمبود ویتامین های A , D3 , و E در  دربیماری های عفونی .
27.داماکول ؛ آنتی بیوتیک باکتریسید ، درمان عفونت های روده _ معده ناشی  ا زEcoli.
28. کیمیاکسیت 3 ؛ آنتی بیوتیک ، خاصیت باکتری کشی .
29. میکروویت R؛ شامل مولتی ویتامین و مواد معدنی ، در نمان عوارض ناشی  از کمبود ویتامین و مواد ومعدنی کمیاب .
30.سالینومایسین ؛ کیمیامایسلین 12 ، گرانول در دان کوکسیدیوستات.
31. ارسپیرین _ ث ؛ شامل کرباسالات کلسیم و ویتامین ث ، پایین آوردن تب حاصل از استرس گرمایی و حمل و نقل.
32.تریسول 300 ؛ برای درمان عفونت های اولیه باکتریایی عفونی .
33.نفارزون ؛ درمان مسمومیت های شیمیایی غذایی دارویی و درمان بیماری  کلیوی و کبدی..
34.اریتوماتیسین ؛ کیمیاارتیرو 20 : درمان بیماری فرمن تنفسی و عفونت  کیسه های هوایی و سینوزیت.
35.اکسی تترا سایکلین ؛ کیمیا سایکلین 50 : درمان CRD، کریزا ، وبای  مرغان ، سینوزیت در طیور .
36.اکسی وت 50% ، درمان سینوزیت ، CRD، اسهال های میکروبی و اسهال سفید  جوجه ها و بعنوان یک آنتی عامل رشد .
37. داماکول 20%کلسیتین 20% برای درمان عفونی باکتریایی  .
38.لورنسیت ؛ 10 بلیستر 10 عددی ، موثر در دفع کرم های روده در گربه و  سگ.
39. اکسی وت ؛ 500 میلی گرم ( اکسی تترا سایکلین )،50 بلوس داخل رحمی  ، جهت درمان عفونت هایرحم در گاو و گوسفند.
40.اکسی وت ؛ 100 میلی گرم ( " ) ، جهت د رمان عفونتهای تنفسی و اسهال در  گوساله ، بره و بزغاله.
41.پمادفایتو ؛ هند قارچ جلدی دام.
42. محلول لیکودرم ؛ 250 میلی لیتر قارچ کش ، بصورت موضعی در درمان انواع درماتییت ها، اختلالات فولیکولی مو .
43.تایلوجکت 20 % ؛ ( تایلوزین ) محلول تزریقی ، برای تزریق عضلانی در  گساله و گوسفند ، جهت درمان عفونت های ناشی از میکرواورگانیسم های حساس به  تایلوزیننظیر ، پنومونی ، گندیدگی سم ، التهاب رحم پستان .
44.اکسی وت 5% و 10% ؛ محلول تزریقی ( اکسی تترا سایکلین ) برای تزریق عضلانی و وریدی در دام .
45.سینکوپیک ؛ محلول تزریقی عضلانی ، در گوساله شیر خوار درمان پنو مونی  وانتریت باکتریایی در گوسفند و بز درمان گندیدگی سم و عفونت تنفسی.
46.shift؛ شوینده قوی با کف فراوان ، سرعت عمل و پوشش کامل در حفظ مواد  آلی تجمع یافته در کلیه سطوح ، استفاده در محلول هایی که چسبندگی فضولات و  چربی وجود دارد .
47. GPCB؛ ضد عفونی کننده و پاک کننده : ضد عفونی سالن مرغ داری ،  آبخوری و دان خوری دستی .
48.Afdekol؛ محلول ضد ویروس ، قارچ ، و میکروب ، ضد عفونی سطح کف سالن  ها ، کشتار گاه ها، و کارخانه جات جوجه کشی ، شستشوی تجهیزات ثابت و محرک و  ضد عفونی کننده هایی دیگر از قبیل . CID2000 , SANISOLHWPUUCOLIN
49. جرم هگزین 1% ؛محلول خوراکی ، در طیور CRD، برونشیت عفونی و  آنفولانزا در گوسفندئ و گوساله : پنومونی و سرفه.
50.لیپاویت ؛ ویتامین (AD3E)، در عوارض ناشی از کمبود های ویتامین A, D3, E.
51.سولفادیمدین سدیم ؛ درمان عفونت هایی مانند دیفتری گوساله ، گندیدگی سم ، منزیت و فوکوکسیدیوز دز طیور .
52.سولفادین؛ برای درمان کوکسیدیوز مکال و روده ای در طیور.
53.ویتابین ؛ بر ای درمان کمبود ویتامین Bدر طیور .
54. دامنوش لویین ؛ ضد عفونی روغنی .
55.کیمیا پریم ؛ دولتریم، در گوساله درمان عفونتهای تنفسی - روده ای و ادراری _ تناسلی.
56.سولفات پریم ؛ سوسپانسیون خوراکی ، درمان عفونت های باکتریایی دستگاه  تنفسی .
57. بولترون : ضد نفخ دام ها.
58.Alphos204b12 ؛ تزریق فسفر و ویتامین .
59.آمپولویتامین B_ کمپلکس ؛ تزیرق عضلانی و زیر جلوی برای درمان کمبود ویتامین های B.
60.آمپولبتامتازون ؛ تزریق عضلانی و داخل مفصلی.
61.ویتا فورت – ب ؛ ویتامینB کمپلکس ، محلول تزریقی در دام های مبتلا به کم خونی ، بی نظمی کار قلب و عروق و کبد.
62.ارس لیکامینوویت ( محلول خوراکی شامل : مولتی ویتامین + اسید آمینه )  ، افزایش سرعت رشد و کیفیت گوشت.
63.Amin&vit ؛، بهبود ضریب تبدیل غذا ، بهبود کیفیت گوشتو تخم مرغ.
64.ویتامین AD3EK3C ؛ کیمیاویت 5 ، محلول خوراکی ، جهت افزایش رشد و تولید ، جلوگیری از استرس.
65.کیمیاویت c فورت ؛ محلول خوراکی ویتامینA , D3 , E , C ، جلوگیری از  استرس گرمایی و واکسیناسیون ، افزایش جوجه در آوری و بهبود ضریب تبدیل.
66.فلومین ؛ محلول خوراکی فلومکوئین 20% ، در عفونت های پاستورلا و CRD  در طیور.
67.Fluxin20% ؛ فلومکوئین 20% ؛ درمان عفونت های گوارشی ، تنفسی و ادراری  .
68.فلوکوئید ؛ فلومکوئین 20% ، یک داروی آنتی باکتریال قوی و موثر در  درمان بیماری های عفونی .
69.کیمیالوویت – E ؛ مخلوط خوراکی ویتامین : در طیور تقویت سیستم ایمنی و  تأمین عناصر E ,B12 , Ca , Mg.
70.فرساویتل ؛ شامل مولتی ویتامین و الکترولیت همانند فرسافوریت در  پیشگیری از کمبود ویتامین A ,E, D3 و گروه Bدر هنگام ضعت ، بی اشتهایی.
71.کیمیا مولتی لیت S اختلالات و عوارض ناشی از کمبود الکترولیت ها و ویتامین ها در طیور.
72. انروفلوکساسین 10% ؛ یک آنتی باکتریال موثر و قوی .
73.انروکین 10% ؛ محلول خوراکی ، درمان بیماری های  باکتریایی .
74.سولوی وت ؛ درمان کوکسیدیوز طیور ، وبای طیور.
75.هپاتوتریت ؛ محلول خوراکی، درمان بیماری کبد چرب ، آلودگی قارچی ، استرس ، کمبود B12 .
76.دیپروسین پلاس ؛ پودر محلول در آب ، برای کنترل تب و بی اشتهایی در بیماری نیوکامل ، آنفولانزا وCRD.
77.ORS : دامی ؛ پودر الکترولیت خوراکی ، برای جبران آب و املاح از دست رفته به سبب اسهال.
78.پودر سوء هاضمه پی ؛ درمان اختلالات گوارشی ناشی از سوء تغذیه  واختلالات هضمی شکمبه.
79.مولتی پاریاویت ؛ ( پورد محلول در آب ) ، ترکیبی از 13 ویتامین جهت درمان آویتامینوز.
80.کوزامیکس پلاس ؛ پودر محلول، درمان عفونت های باکتریایی ، گوارشی و  تنفسی.
81.دکابکس ؛ مولتی ویتامین ، پودر محلول ، جلوگیری از راشی تیسم و  استئومالاسی در دام بالغ.
82.جرمی سایدپی ؛ محلول ضد عفونی کننده قوی برای کلیه سطوح و سالن ها.
83.کیمیا هگزین ؛ ( محلول خوراکی برم هگزین 1% ) ،یک ترکیب بازکننده برونشهاست.
84.آجر دودزای پیرافرم ؛ ضد عفونی کننده گازی برای مرغداری ، جایگزینی قدرتمند برای پرمنگنات – فرمالین .
85.بلوک ضد عفونی کننده دودزا فرمان ؛ از بین برنده کلیه عوامل بیماریزا.
86. Orega_stim ؛ محلول مایع برای سلامتی دام.
87.لورتویل 10% ؛ محلول خوراکی انروفلوکساسین 10% ، درمان بیماری های  عفونی.
88.Lincomycin 40% ؛ پودر محلول در آب ، درمان تنگش گان مار شیری ناشی از  درماتیت انگشتی پاپیلوماتوز.
89.ویتامین K3 ؛ محلول استریل تزریقی ، برای درمان علائم ناشی از کمبود Vitk.
90.ویتامین B1 ؛ درمان کمبود ویتامین درز موارد: درمان مسمومیت با سرب و اتیل گلیکول در دام کوچک.
91.ویتامین A ؛ درمان کمبود Vita از قبیل : کراتینه شدن ، گزروفتالمی ، کوری ،کاهش رشد و باروری.
92.بنتامایسنین 5% ؛ محلول تزریقی برای درمان عفونت های ناشی از اورگانیسم های حساس به بنتامایسنین ، درمان بیماری های روده ای ، اندومتریت ،
متریت ، پایومترا.
93.بوپارواکون ؛ محلول تزریقی برای درمان تیلریوز در مناطق گرمسیر از طریق کنه ها.
94. وتاکوئید ؛ ( دکزامتازون)، محلول ابی تزریقی.
95.اکسی تترا سایکلین (OTC) ؛ درمان عفونت های جلدی ، زخم های عفونی و  درمان عفونیت های بین سم.
96.اسپری دیکلروفن ؛ اسپری DCP جهت پیشگیری و درمان گندیدگی سم ، کچلی و عفونت زخم های سطحی.
97.لاکسایتو ، (ملین و ضد نفخ ) ، مایع خوراکی ، به عنوان نرم کننده  مدفوع در درمان یبوست ، سفتی.
98.فرمالکس ؛ به صورت پودری ، اولین ضد عفونی کننده گازی در ایران ، قارچ کش و ویروس کش و باکتری کش.
99.محلول کلوگزیلنول 5% ؛ ضد عفونی کننده گازی در ایران؛ قارچ کش و ویروس  کش و باکتری کش.
100.کنسانتره ماءالشعیر طیور ، به صورت شربت غلیظ ، جایگزین خوراک کنسانتره  ای.
101. محلول گلوکا ؛ منبع غنی کلسیم و گلوکز برای گاوان تازه زا ، مکملی  برای زایمان.
102. های باکتر جنت 60 ؛ محلول ضد عفونی کننده ، فنلی ، یک ماده گندزا.
103. جرمی سایدپی ؛ غیر سمی ، معطر ، ضد عفونی کننده قوی برای کلیه سطوح سالن ها.
104. اسپرستپیک ؛ محلول ضد عفونی و ضد قارچ ، ضد قارچ آسپرژیلوس سالن مرغداری.
105. بهسایدین 5/1% ؛ محلول تیپ غلیظ 1 به 3 ، برای مراقبت پستان ها و محافظت ازتیت ها.
106.محلول میرتووت ؛ جهت التیام زخم های دهانی دام تب برفکی.
107. آب مقطر نوع یک پادینا ؛ برای کارهای دقیق آزمایشگاهی و شیمیایی.
108.دکستروز 5% ؛ محلول قابل تزریق ، آنفوزیون مانند سرم.
109. دکزا متازون 0.4% ؛ محلول استریل تزریقی برای درمان کتوز ( استونمی ) ، حالت شوک و استرس ، تسریع در زایمان.
110. دایورم ؛ قرص آلبندازول ، برای درمان کرم های گرد دستگاه گوارش و دیوی در گوسفند و بز.
111. سولفادیمیدین ؛ 2.5 گرمی ،50 عدد بلوس خوراکی ، درمان بیماری عفونی .
112. دونتل ؛ فبانتل 100 میلی گرمی ، درمان انواع نماترها و دستگاه گوارش و تنفسی.
113. سولفات منیزیم ؛ 40 – 20 % ، در موارد کمبود منیزیم شامل : انباشتگی شیردان ، کتانی شیردان و فلج زایمان.
114. مایکوسین 30 % ؛ ( تیل مایکوزین )، محلول تزریقی ، برای درمان پنومی و التهاب پستان و سقط جنین.
115. فسفر ؛ محلول تزریقی ، درمان ریکتیز در دام جوان و نرمی استخوان در دام بالغ و فلج بعد از زایمان در گاوهای شیری ، گنده خواری.
116.پماد شاخ سوز ؛ مخصوص حذف شاخ های گوساله ، درسن 5 تا 10 روزگی.
117. خمیر شاخ سوز پرسا ؛ مصرف موضعی در گوساله و بزغاله.
118.آتروپین 5% ؛ آمپول تزریقی آهسته و ریدی ، عضلانی ، زیرپوستی.
119. محلول تزریقی لینکومایسنین 5%+ اسپکتینومایسن 10 %
120. اکسی وت؛ 50 بلوس خوراکی و داخل رحمی ، ( اکستی تتراسایکلین ) ، درمان عفونت های تنفسی ، رحمی و اسهال در دام.
121.نئومایسین ؛ 50 بلوس خوراکی و رحمی ، درمان اسهال در دام.
122. قرص خوراکی اکسی تتراسایکلین ؛ برای درمان بیماری های عفونی دام.
123.پماد موضعی نئومایسین سولفات 1% .
124. انروفان 5 ؛ محلول تزریقی زیر جلدی و عضلانی ، درمان بیماریهای عفونی.
125. پارازول ؛ مبتدازول ، 50 بلوس قرص ، درمان کرم های گرد دستگاه گوارش و تنفسی.
126. قرص دامیا بندازول ؛ برای درمان کرم های گرد و پهن کپلک در گوسفند و بز.
127. پیرا کرم ، مرطوب کننده ، ضد عفونی کننده و نرم ، برای جلوگیری از ورم پستان و قمره پستان و زخمهای سطحی پستان و جلوگیری از ترک خوردگی پستان و پوسته پوسته شدن پستان.
128. بهاکتومین 10% ؛ امولسیون محلول جهت حمام دادن یا محلول پاشی در حمام ضد کنه.
129. محلول مک سیرو ؛ دیازینون 600 امولسیون ، مبارزه با انگل های خارجی دام بر روی کنه ها مگس های خونخوار و میازهای جلدی گوسفند و میاز زخم جلدی گوسفند و میاز زخم وبروی جرب و شپش گوسفند.

توصیه های درمانی بعضی از داروها:
1.قرص ترسیول جهت درمان اسهال گوسفند.
2.قرص های دایورم و نیکلوزام جهت درمان بیماری کخ روده های گوسفند.
3. پودر رومینوتوریک اشتتها آور برای گوساله.
4. پارافین مایع ( لاکسایتو ) ملین و ضد نفغ.
5.محلول دیپروسین پلاس اثری مانند پودر خوراکی کیمیا سالاتث دارد.
6.برای ابتدای جوجه ریزی در سالن دادنن مولتی ویتامین B کمپلکس و AD3Eو  الکترولیت MIXODILضروریست.
7.قرص دایورم ، همان قرص هفت درد می باشد که در 45 روز اول آبستنی باید خوداری شود.
8.نیکلوزامید ضد انگل و کخ روده ای می باشد و موثرتر از دایورم می باشد. و به ا زای هر 15 کیلو گرم وزن یک عدد خورانده می شود.
9.محلول تزریقی لینکومایسنین 5% + اسپکیتنومایسین 10% همان آمپول شصت درد  می باشد.
10.قرص تترامایکلین 100 میلی گرمی برای درمان اسهال در مرغ و کبوتر مفید می باشد.
11.پودر پروپکسور 1% برای مقابله با کرم های جلدی دام.
12.پیراکرم و دام کرم برای نرم و ملایم نمودن پستان و مبارزه با ورم پستان.
13. شربت نبندازول برای درمان کخ روده ای ئر گوسفند نیاز است.
14. پودر دایراستاپ جهت درمان اسهال گوسفند می باشد.
15.آمپول هفت درد هما اکسی وت 5% است که برای فروش اکسی وت ( نام شخصی ، اسم روستا ، تعداد اکسی وت خریداری شده ، تعداد رأس دام) در دفتر یادداشت می شود.
16.دامنوش اویل یا بلوترول کم را می خواباند ولی پاوافین ملین کننده و شکم را صاف می کند.
17.پودر سوء هاضمه پی معده را تنظیم می کند و هم سوء تغذیه و هاضمه را برطرف می کند.
18.فلونکس 5% ( فلونیکسین ) محلول تزریقی ضد طب ، درد و التهابمی باشد.
19.پماد استریل پستانی کالوپن DCبرای پیشگیری از عفونت پستان ئر گاو در دوره خشکی.
20.وتاکوئید همان محلول تزریقی عضلانی است.
21.پماد موضعی نئومایسین سولفات 1% برای ترک پستان گاو می باشد.
22.محلول استریل تزریقی بوردگلوکنات برای جبران کمبود ca در دلم است.
23.پودر پرسا شیر خشک بدون چربی + ماده تقویتکننده ایمنی ( مخصوص مصرف در واکسیناسیون آشامیدنی طیور).
24.کانی یون سوپر مینرال پودر مکمل کنسانتره و مواد معدنی P , Ca برای گاو می باشد.
25.قرص رافکسان جهت درمان کرم جگر و کپک در گوسفند می باشد و به ازاء هر 20 کیلوگرم وزن یک عدد خورانیده شود

+ نوشته شده توسط رضا حسن زاده در 90/10/25 و ساعت 21:14 |


Powered By
BLOGFA.COM